Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014

Lelampahan Bopo Sri Gutomo ( kaca 36 )

Flag Counter

Sanepo , mothah , wejangan lan sabdo. Pangertosan menggahing Wargo Saptao Darmo.
Nuwun poro maos.
Ing saderengipun kulo amiwiti manawi wonten kekirangan tuwin galap gangsulipun, wontena sihipun para kawogan paring susuluh saestu badhe kulo tampi kalayan sanget genging panuwun.
Sanepo. Gegambaran utawi pralambang ingkang katampi dening para warga nalika anglampahi ening, sujud utawi racut.
Contonipun, nalika warga ening angusadani tiyang sakit, pirso sanepo (gegambaran) peksi kekablak (bade mabur) puniko sasmita bilih tiyang sakit punika sampun wancinipun pejah/seda.
Naliko sujud, sumerep aben ajeng kaliyan Bopo Sri Gutomo utawi Ibu Sri Pawenang. Puniko anedahaken bilih sujudipun sampun leres.
Nglampahi  racut. Wangsulipun kados-kados nyepeng sekar. Puniko anandakaken bilih panjenengan dipun gondo arum kados sekar. Tegesipun nami panjenengan sae tumraping  bebrayan lan masyarakat.
Ing ngandap puniko kulo cuplikaken wejangan Bopo Panuntun Sri Gutomo ing buku Dasa Warsa
Hingga dewasa ini banyak para Tuntunan maupun warga yang merasa gembira sekali apabila didalam sujud mendapat gambaran2, meskipun ia tidak dapat meramalkan maksud gambaran tersebut. Dan anehnya gambaran2 yang ia peroleh diramalkan dengan pikir. Bagaimana dapat benar apabila ditafsirkan secara akal pikir ?
Sebab rasa diwejang oleh cahya.
Maka caranya meramali harus pula dengan rasa.

Mothah. Tindak tanduk utawi lelampahan ingkang anglanggar trap susilo (wewarah angka 6)
Umumipun mothah puniko katindakaken dening lare ingkang taksih alit. Sumerep tiyang sadeyan dolanan maneka warni, lajeng mothah, nyuwun dipun pundutaken. Dados lajeng polah kaliyan nangis bengok2. Warga mothah awit naliko sujud kanthi panuwunan warni2. Pengin sugih, pengin gadah kekiyatan ingkang ngedab-edabi, pengin dipun pundi2 ing sasami, pengin sumerep gegambaran maneka warni lan  sanes-sanesipun. Kamongko sadaya puniko namung pakartinipun saderek 11 ingkang wonten pribadinipun piyambak.Yen dipun turuti, inggih lajeng katingal nganeh-anehi lan nglanggar trap susilo ing bebrayan. Pramilo dipun awisi sanget manawi sujud mboten dipun parengaken anggadahi panuwun punopo kemawon. Hyang Maha Kuwasa sampun pirso punopo kemawon ingkang dipun betahaken para warga.
Wejangan.
Para Tuntunan, anerangaken tata cara sujud, kados pundi anglampahi sujud ingkang leres. Ugi kados pundi andarmakaken wewarah 7 ing bebrayan . Puniko sadaya kasebat wejangan. Nalika mejang puniko pikiran lan pangandika dipun tuntun sarana ening.Wejangan puniko mboten pareng kaselo. Yen dereng rampung anggenipun mejang mboten pareng dipun endeg utawi dipun selani ginem , awit ingkang makaten puniko bade ngicalaken utawi angganggu ening ingkang nembe mejang.
Sabdo.
Sabdo puniko pangandikan ingkang medal saking manggelenging raos ingkang karaos pating trecep ing lati lan gegeteran saking mbun-mbunan. Warga Sapta Darma mboten kaparengaken ngandiko awon, sabab yen klentu saget ndrawasi badanipun piyambak. Upaminipun ngandiko sarana muring-muring dateng putranipun, "bocah kok nakal". Manawi pangandikan puniko dados sabdo, tartamtu putranipun dados lare ingkang nakal saestu. Punopo malih yen pangandikanipun langkung awon. Punopo mboten nyilakani ?
Pramilo panjenengan kedah ingkang kathah sabaripun.
Nuwun.

Serat2 mugi kaalamataken
warga.saptadarma@gmail.com