Κυριακή, 24 Αυγούστου 2014

Lelampahan Bopo Sri Gutomo ( kaca 35 )


 Flag Counter

Wacana
Sasampunipun panjenengan  maos lelampahan Bopo Sri Gutomo kaca 34 ing bab penelitian sujud ingkang sampun kalampahaken dening Ibu Sri Pawenang, monggo sapuniko sami anjinggleng punopo kemawon ingkang mbokmenawi saget ambikak warana ingkang angalingi lan mboten dipun mangertosi dening sok tiyango. Ing ngandap puniko kulo cuplikaken sakedik kaca 34

Sesudah merasakan getaran2 yang turun dari ubun2 sampai keujung jari2 kaki, dapat dirasakan keluar masuknya hawa melalui pori2 kulit, lama2 dapat terasa se-olah2 napas tidak hanya melalui hidung, tapi juga melalui seluruh permukaan badan. Terasa bahwa badan memang sebetulnya bukan barang yang betul2 padat melainkan seperti saringan. Dalam keadaan ening demikian Sinar-sinar Cahya Allah diluar tubuh lebih banyak "diisap" dan bersama-sama getaran hidup yang ada dalam tubuh "membunuh" bibit2 penyakit yang akan keluar bersama keluarnya keringat.
Dapat dirasakan pula denyutan jantung, mengalirnya darah dalam pembuluh, getaran simpul2 sarap, merayapnya getaran hidup melalui sel2 dalam tubuh, dan lain2 yang bisa dirasakan . Bagian-bagian yang dirasakan akan menjadi lebih kuat dan tahan lama. Itulah cara menjaga kesehatan dengan ulah rasa.


Menawi panjenengan mirsani ringgit wacucal, tamtu pirsa yen pandamelanipun kanti katatah. Dipun tatah njlimet. Pramilo yen kapirsanan saking waliking kelir, katingal sadaya ukiran rumit ing wadagipun ringgit wacucal puniko. Ringgit wacucal sampun wonten saderengipun Kraton Kediri lan Kahuripan.  Panelitian ingkang katindakaken Ibu Sri Pawenang sampun mbikak warana yen ukiran ringgit puniko andedahaken bilih raganing manungso puniko sajatosipun kados saringan. Puniko ugi anyatakkaken bilih jaman kino tiyang Jawi sampun mangertosi jatining wadagipun. Lan puniko dipun giyaraken sarono ndamel ringgit ingkang kaukir kanti rumit. Ing manca nagari ugi wonten ringgit, nanging namung nggambaraken wadag wetah (utuh) kemawon. Mboten kanti ukiran njlimet. Ingkang dados pitakenan inggih puniko, punopo namung wonten tanah Jawi kemawon para pujangga ingkang mangertosi bab  puniko ?
Nuwun.

email: warga.saptadarma@gmail.com