Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2015

Lelampahan Bopo Sri Gutomo ( kaca 41)

Flag Counter PILAH-PILAH ING BAB PANGRUWATAN

Bopo Sri Gutomo anampi tugas pangruwatan saking Hyang Maha Kuwaos. Tugas angruwat papan- papan angker punika sadaya kadawuhaken dateng Bopo Sri Gutomo lumantar Hyang Widhi. Kathah panggenan angker ingkang angganggu darmaning agesang sami karuwat sarana nyuwunaken pangapunten sadaya kalepatanipun ingkang angganggu punika supados saged wangsul dateng alam langgeng. Sanesipun malih kasuwunaken supados anyingkir , pindah panggenan saking ing ngriku utawi wangsul dateng asal panggenanipun piyambak.
Nuwun sewu, kula ambali malih. Sadaya lampah pangruwatan punika sarana panyuwunan dateng Hyang Maha Kuwaos. Dados benten kaliyan ingkang sampun-sampun, ingkang nglampahaken pangruwatan sarana ngusir utawi adu katiyasan. Lampah makaten punika saged ugi wonten kasilipun, nanging ugi saged anyilakani piyambak yen to ingkang bade karuwat punika anggadahi 'ilmu' ingkang kiat. Bopo Sri Gutomo boten nate angajari lampah makaten punika. Sadaya kedah dipun lampahi sarana sujud anyuwunaken pangapunten utawi anyuwun dateng Hyang Maha Kuwaos supados nyingkir utawi pindah panggenan.

Ratu Kidul.
Ratu Kidul utawi ingkang katelah Nyai Roro Kidul. Tiyang Jawi angyakini yen wonten paraga ingkang anguwasani utawi ambau reksa Saganten Kidul (Lautan Hindia). Kathah cariyos ingkang angrajihi utawi nggegirisi ing bab Saganten Kidul. Wonten Lampor inggih punika irng-iringan utawi ingkang kasebat lampahing wadya bala Nyai Roro Kidul saking Saganten Kidul tumuju dateng Gunung Merapi. Boten kasat netra nanging saged karaos prabawanipun rupi suwanten gumuruh ing antariksa ing wanci dalu. Utawi wonten malih ingkang dipun wastani kalap. Inggih punika prastawa tiyang kablabag ombak Saganten Kidul ngantos dados ing tiwasipun utawi ical kaseret ombaking Saganten Kidul. Kathah ingkang percados yen sukmaning tiyang punika katawan dados abdinipun Ratu Kidul. Taksih kathah malih cariyos makaten punika.

Ratu Kidul lan Bopo Sri Gutomo.
Nalika Bopo Sri Gutomo tampi dawuh supados angruwat papan angker ing pasisir Saganten Kidul , kathah para warga pasisir ingkang tumut aningali. Sasampunipun rampung anggenipun tugas angruwat, para warga punika sami andatengi Bopo Sri Gutomo lan sami nyuwun supados Ratu Kidul karuwat ing pangangkah boten wonten malih tiyang ingkang kalap. Bopo Sri Gutomo nayogyani. Enjingipun Bopo Sri Gutomo tindak dateng pasisir Saganten Kidul kaderekaken para warga pasisir punika. Sasampunipun ening sakedap , saganten ingkang wiwitanipun ombakipun jumlegur mawurahan, boko sakedik lerem, lan akhiripun anteng. Namung wonten sasiliring angin tumiyup ing ngriku. Ing wekdal punika ing ngajengpun Bopo Sri Gutomo wonten wewayanganipun putri endah ing warni anyembah dateng Bopo Sri Gutomo. Nalika imbal wacana, putri punika anelakkaken bilih piyambakipun punika sadermi nglampahi dawuh Hyang Maha Kuwaos supados anjagi wewengkon Saganten Kidul. Dados yen karuwat wangsul dateng alam langgeng, kedah wonten ingkang anggentosi anjagi wewengkon Saganten Kidul.. Mireng pangandika punika, Bopo Sri Gutomo mboten tamtu anerusaken pangruwatan Ratu Kidul. Sanesipun punika , pancen boten tampi tugas angruwat Ratu Kidul.
Makaten punika cariyos saking Ibu Sri Pawenang.
Kula suwun kathah para warga utawi tuntunan  anelakkaken cariyos Ibu Sri Pawenang ing bab Bopo Sri Gutomo.

Nuwun.